Slices Pizzeria

Phone orders only

113 W Gordon St, Thomaston, GA 30286

$0 MinimumAre you the owner?
Price: $$